หน้าหลักเว็บไซต์เกริก

   
   
  
 

กิจกรรมของสถาบันภาษา ม.เกริกสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเกริกเปิดดำเนินการอบรมหลักสูตร Fundamental English Courseสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก อบรมระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.30 – 18.30 น. ห้อง 1308 จำนวน 30 ชั่วโมง มี ดร.ดรุณี ชูประยูร และอาจารย์ปัทมา สุขอาด เป็นวิทยากรบรรยาย