หน้าหลักเว็บไซต์เกริก

   
   
  
 

กิจกรรมของสถาบันภาษา ม.เกริกสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเกริกร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

ณ ห้อง 2300 อาคาร ดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก

โดยมี ดร.ดรุณี ชูประยูร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความสำคัญของภาษาอังกฤษกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และบุคลากรประจำสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเกริกร่วมจัดกิจกรรม Bingo