หน้าหลักเว็บไซต์เกริก

   
   
  
 

กิจกรรมของสถาบันภาษา ม.เกริกสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเกริกบริการวิชาการแก่สังคม

ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2556-14 พฤษภาคม 2557

ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

โดยมี ดร.ดรุณี ชูประยูร อาจารย์ปัทมา สุขอาด และอาจารย์กรกช ม่วงแกม เป็นวิทยากรประจำ

กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ (English Club)

เวลา 12.30 -14.00 น.