หน้าหลักเว็บไซต์เกริก

   
  
 
 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (พื้นฐานทั่วไป)

หลักสูตรนี้เสริมทักษะการฟัง การสนทนา การอ่าน และการเขียน (เน้นพื้นฐานทั่วไป) เรียนตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง แบ่งเป็น 3 ระดับ ใช้เวลาเรียนระดับละ 30 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้ารับอบรม รับจำนวนจำกัด

อัตราค่าเรียน คนละ 4,500.- บาท


หลักสูตรภาษาจีนญี่ปุ่น (เรียนเดี่ยว)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่น เพื่อนำไปใช้เฉพาะทางหรือมีเวลาเรียนจำกัด ผู้เรียนเลือกบทเรียนที่ต้องการและเลือกช่วงเวลาเรียนได้ตามความสะดวก อัตราค่าเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ของสถาบันภาษาฯ