หน้าหลักเว็บไซต์เกริก

   
  
 
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

หลักสูตรนี้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้ารับอบรม รับจำนวนจำกัด

อัตราค่าเรียน คนละ 4,500.- บาท


หลักสูตร Communicative English (Young Learners)

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูดและการฟัง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม (Private Tuition) แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ First Step to Speaking English และ Elementary Conversation อบรมระดับละ 30 ชั่วโมง หลังจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมสามารถอบรมต่อในหลักสูตร Communicative English 1 - 9

จำนวนผู้เข้ารับอบรม รับจำนวนจำกัด

อัตราค่าเรียน คนละ 4,500.- บาท


หลักสูตร English for Specific Purposes (ESP.)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การพูด และการฟัง สำหรับผู้ทำงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ เป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม (Private Tuition) โดยผู้เข้ารับการอบรมควรมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ การอบรมจะเน้นเนื้อหาให้สอดคล้องกับประเภทและลักษณะกิจการของผู้เข้ารับการอบรม แบ่งออกเป็น 8 ระดับ คือ Level 1 – Level 8 อบรมระดับละ 30 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้ารับอบรม รับจำนวนจำกัด

อัตราค่าเรียน คนละ 4,500.- บาท


หลักสูตร English Grammar

หลักสูตรนี้เสริมทักษะด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ใช้เวลาเรียนระดับละ 30 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้ารับอบรม รับจำนวนจำกัด

อัตราค่าเรียน คนละ 4,500.- บาท


หลักสูตร Business English

หลักสูตรนี้เสริมทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน (เน้นการสนทนาเชิงธุรกิจเป็นหลัก) เรียนตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับ สูง แบ่งเป็น 7 ระดับ ใช้เวลาเรียนระดับละ 30 ชั่วโมง สำหรับท่านที่ต้องการปรับพื้นฐาน สามารถเริ่มเรียนระดับพื้นฐานก่อน 2 ระดับ (Elementary1,2) หลังจากนั้นจึงเรียนในระดับปกติ 1 - 7

จำนวนผู้เข้ารับอบรม รับจำนวนจำกัด

อัตราค่าเรียน คนละ 4,500.- บาท


หลักสูตร TOEIC Preparation

หลักสูตรนี้เสริมทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะที่สำคัญในการเตรียมตัวสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ใช้เวลาเรียนระดับละ 30 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้ารับอบรม รับจำนวนจำกัด

อัตราค่าเรียน คนละ 4,500.- บาท


หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ Private (เรียนเดี่ยว เรียนคู่ หรือเรียนกลุ่ม)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้เฉพาะทางหรือมีเวลาเรียนจำกัด ผู้เรียนเลือกบทเรียนที่ต้องการและเลือกช่วงเวลาเรียนได้ตามความสะดวก

อัตราค่าเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ของสถาบันภาษาฯ