หน้าหลักเว็บไซต์เกริก

   
  
 
 

หลักสูตรภาษาจีนกลาง 

หลักสูตรภาษาจีนกลาง (พื้นฐานทั่วไป)

หลักสูตรนี้เสริมทักษะการฟัง การสนทนา การอ่าน และการเขียน (เน้นพื้นฐานทั่วไป) เรียนตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง แบ่งเป็น 3 ระดับ ใช้เวลาเรียนระดับละ 30 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้ารับอบรม รับจำนวนจำกัด

อัตราค่าเรียน คนละ 4,500.- บาท


หลักสูตรภาษาจีนกลาง (ด้านธุรกิจ)

หลักสูตรนี้เสริมทักษะการฟัง การสนทนา การอ่าน และการเขียน (ด้านธุรกิจ) เรียนตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง แบ่งเป็น 3 ระดับ ใช้เวลาเรียนระดับละ 30 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้ารับอบรม รับจำนวนจำกัด

อัตราค่าเรียน คนละ 4,500.- บาท


หลักสูตรภาษาจีนกลาง (เด็กชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา)

หลักสูตรนี้เสริมทักษะการฟัง การสนทนา การอ่าน และการเขียน การสอนจะสอดแทรกด้วยกิจกรรมต่างๆ ภายใต้บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน ใช้เวลาเรียนระดับละ 30 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้ารับอบรม รับจำนวนจำกัด

อัตราค่าเรียน คนละ 4,500.- บาท


หลักสูตรภาษาจีนกลาง (เรียนเดี่ยว)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาจีนเพื่อนำไปใช้เฉพาะทางหรือมีเวลาเรียนจำกัด ผู้เรียนเลือกบทเรียนที่ต้องการและเลือกช่วงเวลาเรียนได้ตามความสะดวก

อัตราค่าเรียนตัวต่อตัว ชั่วโมงละ 1,200.- บาท


หลักสูตรภาษาจีนกลาง สำหรับการสอบ HSK (คล้ายสอบ TOEFL)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อประเทศจีน หรือต้องการสอบเพื่อนำวุฒิไปใช้ประกอบการสมัครงานต่างๆ หลักสูตรเน้นการวิเคราะห์ข้อสอบในส่วนการฟัง การอ่าน การเขียน และหลักไวยากรณ์ต่างๆ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน 3 ระดับระดับต้น 3 ระดับ ระดับกลาง 3 ระดับ และระดับสูง 3 ระดับ อบรมระดับละ 30 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้ารับอบรม รับจำนวนจำกัด

อัตราค่าเรียน คนละ 4,500.- บาท


หลักสูตรภาษาจีนกลาง สำหรับพิชิต Entrance

หลักสูตรนี้เตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) สำหรับเตรียมสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้ารับอบรม รับจำนวนจำกัด

อัตราค่าเรียน คนละ 4,500.- บาท