สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก

สำนักกิจการนักศึกษา จัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารเฉลิมพระเกียรติสำนักกิจการนักศึกษา จัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผลการเลือกตั้ง กลุ่ม เพื่อเกริก ทำด้วยใจ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557