ข้อมูลสำนักกิจการนักศึกษา
   งานต่าง ๆ ภายในสำนักฯ
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
 
ปรัชญา
วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน
ความรู้ทำให้องอาจ
ปณิธาน
เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมกล้าคิดดีทำดีเพียบพร้อมทุกด้าน และเป็นผู้นำการทำดีต่อสังคมและประเทศชาติ
วิสัยทัศน์
บริการนักศึกษา เสริมสร้างวินัยและกิจกรรมนำชีวิตให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
วัตถุประสงค์
    1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการกำกับ ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความสุข ทั้งทางด้านกายภาพและด้านจิตใจ
    2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน นำไปสู่การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงและเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการ
    3. เพื่อฝึกฝนและสร้างความพร้อมด้านวุฒิภาวะและจิตใจให้แก่นักศึกษา เพื่อการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประโยชน์แก่ประเทศชาติ
    4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรู้สึกที่ดีให้แก่นักศึกษาในการที่จะรู้จักแบ่งปันและมีความเสียสละให้แก่สังคมส่วนรวม
    5. เพื่อเสริมสร้างพลานามัยและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้แก่นักศึกษา