ข้อมูลสำนักกิจการนักศึกษา
   งานต่าง ๆ ภายในสำนักฯ
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
 
ชื่อ : นายพลวัฒน์ เร่งรีบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานสโมสรนักศึกษา
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา
ชื่อ : นางสาวซูนียะห์ มะแอ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ชื่อ : นางสาวสุภาพร คุณากรพิสิฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการจัดหาแหล่งรายได้เสริม
ชื่อ : นางสาวรัตนาภรณ์ สงัวาลย์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานหอพัก
ชื่อ : นางสุชาดา แววศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ชื่อ : นายนำโชค จอกทอง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานสโมสรนักศึกษา
ชื่อ : นางสาวพิชญ์สินี พงษ์โชติคุณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักกิจการนักศึกษา
ชื่อ :นายเจษฎาภรณ์ บุญญาสัย
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานกีฬา