ข้อมูลสำนักกิจการนักศึกษา
   งานต่าง ๆ ภายในสำนักฯ
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
 
เป้าหมายการประกันคุณภาพของสำนักกิจการนักศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
  • เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักกิจการนักศึกษา มีมาตรฐานเป็นระบบ ที่ สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ
  • เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของสำนักกิจการนักศึกษา
  • เพื่อให้บุคลากรของสำนักกิจการนักศึกษา ได้มีการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน อย่างต่อเนื่อง
 
*หมายเหตุ ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม Download Adobe Reader