ข้อมูลสำนักกิจการนักศึกษา
   งานต่าง ๆ ภายในสำนักฯ
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
 
ระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย
 • ผู้มาใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้ในแฟ้มลงชื่อให้บริการ
 • ต้องแต่งกายชุดกีฬาเท่านั้น
 • ศึกษาวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกายแต่ละชนิดอย่างถูกต้อง
 • ห้ามถอดเสื้อขณะออกกำลังกาย
 • อุปกรณ์ที่ใช้เสร็จแล้วกรุณาเก็บเข้าที่
 • ช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 • ห้าม นำอาหาร-น้ำดื่มเข้ามารับประทานภายในห้องออกกำลังกาย
 • ห้องออกกำลังกายเปิดให้บริการเวลา 12.00-19.00 น.
 • งานส่งเสริมและบริการกีฬาของดให้บริการห้องออกกำลังกายดังนี้้
  1. - มีการจัดกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย
   - วันหยุดของมหาวิทยาลัย
 • ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบของห้องออกกำลังกายจะมีโทษตามระเบียบของวิทยาลัย