ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฯ
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
มหาวิทยาลัยเกริก > ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม 

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเกริก มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ดีและการ ประพฤติดี สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างองอาจและมีประสิทธิภาพ นอกเหนือ จากภารกิจหลักแล้ว มหาวิทยาลัยเกริก ยังส่งเสริมการให้บริการทั่วไปแก่สังคมและชุมชน จึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม ขึ้นในปี พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม และสนับสนุนการให้บริการการจัดกิจกรรมด้านการบำเพ็ญประโยชน์ และด้านบริการวิชาการ แก่สังคมส่วนรวมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และควบคุมดูแลประสานงาน โดยหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม ให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ สถานที่ทำการตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น 3 ห้อง 3304 มหาวิทยาลัยเกริก

วิสัยทัศน์

ร่วมมือ ประสานงาน บริการความรู้ เชิดชูคุณธรรม ชี้นำสังคม
 
 

กิจกรรมศูนย์ฯ ปีการศึกษา 2556

ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม และ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ครบรอบ 43 ปี
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ครบรอบ 54 ปี ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557
โดยศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเกริกในการส่งมอบของขวัญ ของรางวัลดังกล่าวให้กับ นายธงชัย แสงน้ำรัก ประธานชุมชนพลังสามัคคี เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557
โครงการ “ สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การใส่ใจสุขภาพ ” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก กับ ตัวแทนทั้ง 75 ชุมชนในเขตบางเขน
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคมมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "เพื่อคนพิการ ทหาร และเด็กด้อยโอกาส"
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 117 ปี
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศูนย์คอมพิวเตอร์จัดโครงการ "การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่ชุมชน"
บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ได้เดินทางเพื่อบริจาคโลหิตใน "โครงการบริจาคโลหิต ช่าวยเหลือเพื่อนมนุษย์" เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ม.เกริกร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE