ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักฯ
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
ปรัชญา
วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน
ความรู้ทำให้องอาจ
ปณิธาณ
เผยแพร่ความรู้ ควบคู่บริการ ประสานกิจกรรมนำสู่สังคม
 
   วัตถุประสงค์
  • ส่งเสริมและประสานงานจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ และให้บริการทางวิชาแก่สังคม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกริก
  • ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกริก ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกริก
  • สร้างพันธมิตรกับองค์กรภายนอกให้เป็นที่รู้จัก ร่วมมือสร้างสรรค์สังคมให้พัฒนา และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกริกในด้านการให้บริการแก่สังคม
  • สนับสนุนและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ในการพัฒนาคุณภาพของประชากร