ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฯ
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
ชื่อ :นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์
ตำแหน่ง :อธิการบดี
ชื่อ :อาจารย์เกริกก้อง มังคละพฤกษ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ชื่อ :นางพัสรินณ์ พันธุ์แน่น
ตำแหน่ง :หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม
ชื่อ :นางอรพิน ภิรมย์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม