ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฯ
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
 บุคลากรศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม

ชื่อ :นางพัสรินณ์ พันธุ์แน่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม
ชื่อ :นางอรพิน ภิรมย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม