ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักฯ
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
มหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมงานวันสถาปนาและรำลึกผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 45 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556
โครงการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 หัวข้อ “ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียน ”
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน ครั้งที่ 2/2555
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม ได้ทำโครงการห้องสมุด “ชุมชนรักการอ่าน” รวม 3 ชุมชน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 นำหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชนหมู่บ้านทหารผ่านศึก (รามอินทรา)
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมงานสงกรานต์ ชุมชน
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพชุมชนฯ
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
การประชุมใหญ่สามัญเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน คณะที่ 7 ครั้งที่1/2556
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคมมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมเป็นเกียรติพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ครบรอบ 42 ปี ในวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2556
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคมมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ " OPEN HOUSE , OPEN WORLD 2013 " ณ โรงเรียนสารวิทยา เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2556
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคมมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมเป็นเกียรติพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ครบรอบ 53 ปี ในวันที่ 17 มกราคม 2556
มหาวิทยาลัยเกริกให้การสนับสนุนเงินรางวัลและของรางวัล ในการจัดงานวันเด็กของชุมชนชายคลอง บางบัว โซน 2
มหาวิทยาลัยเกริก โดย ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม ร่วมเป็นเกียรติพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสารวิทยา ครบรอบ 68 ปี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคมมหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ เขตบางเขน ครั้งที่ 8/ 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางเขน อาคาร 1 ชั้น 4 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคมมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมเป็นเกียรติพิธี วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ครบรอบ 10ปี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555
โครงการลูกพ่อเกริกหัวใจสีขาว ณ สำนักสงฆ์วิริยะธัมโม มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคมนำเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมกิจกรรม Highlight Stage งาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ"
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคมมหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดเสวนา "แนวทางพัฒนาชุมชนในการก้าวสู่ประชาคม อาเซียน" AEC ครั้งที่ 2/ 2555 ณ ห้องอาหารโรงแรม พระนครแกรนด์วิว มหาลัยราชภัฏพระนคร
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคมมหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดเสวนา "แนวทางพัฒนาชุมชนในการก้าวสู่ประชาคม อาเซียน" AEC ครั้งที่ 1/ 2555 ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ศาสตร์ ตึก 23 มหาลัยราชภัฏพระนคร
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคมมหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน กลุ่มโซน 3 เขตบางเขน ครั้งที่ 7/ 2555 ณ ห้องประชุมที่ทำการชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคมมหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางเขน ครั้งที่ 7/ 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางเขน อาคาร 1 ชั้น 4 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เพื่อเปิดตัวในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
เมื่อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1104 ชั้น 1 อาคาร มังคละพฤกษ์