ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักฯ
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
มหาวิทยาลัยเกริก > ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม  > ฝ่ายส่งเสริมและบริการการศึกษา
    งานแนะแนวการศึกษา
ม.เกริกร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
มหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมงานวันสถาปนาและรำลึกผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 45 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556