ข้อมูลสำนักอธิการบดี
   หน่วยงาน
   บุคลากร
   ประกันคุณภาพ
   เอกสารเผยแพร่
   กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
 
สำนักอธิการบดี มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลัย แต่เดิมเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี มีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป , ฝ่ายวางแผนและพัฒนา , ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อมาเมื่อสร้างอาคาร ดร.เกริก (อาคาร 2) เพิ่มจึงได้แยกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะออกเป็นฝ่าย
และในปี 2548 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานสายสนับสนุนสำนักอธิการบดี เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จากเดิมสำนักอธิการบดีมีหน่วยงานสายสนับสนุน 5 ฝ่าย ปัจจุบันสำนักอธิการบดีได้มีพัฒนามาเป็นลำดับจนเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย
  • ฝ่ายบริหาร
  • ฝ่ายบัญชีและการเงิน
  • ฝ่ายอาคารสถานที่
  มหาวิทยาลัยเกริกจัดงาน “วันรำลึก ดร.เกริก” ประจำปี 2551 เพื่อรำลึกถึงพระคุณ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริกและเชิญศิษย์เก่า ตลอดทั้งผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัยเกริกมาร่วมพิธีวางพวงมาลา วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551
 
  พิธีอัญเชิญศาลพระภูมิเจ้าที่
21 กุมภาพันธ์ 2551
 
  พิธีเปิดอาคาร ดร.สุวรรณี
27 ธันวาคม 2550
 
  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมใจถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา 5 ธันวามหาราชา