ข้อมูลสำนักอธิการบดี
   หน่วยงาน
   บุคลากร
   ประกันคุณภาพ
   เอกสารเผยแพร่
   กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
 
ปรัชญา
วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน
ความรู้ทำให้องอาจ
ปณิธาณ
เป็นหน่วยงานที่ต้องให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว อย่างเป็นระบบมีการพัฒนาประสิทธิภาพของงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน โดยการพัฒนาคน พัฒนางานไปสู่มาตรฐานสากลด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

“สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ และเสมอภาค”
วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  • เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
  • เพื่อให้พิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินและบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
  • เพื่อเป็นผู้นำในการปฏิรูปองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
  • เพื่อพัฒนาระบบงานขององค์กรไปสู่มาตรฐานสากล
  • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ