ข้อมูลสำนักอธิการบดี
   หน่วยงาน
   บุคลากร
   ประกันคุณภาพ
   เอกสารเผยแพร่
   กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
 
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
มหาวิทยาลัยเกริก > สำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก > รายชื่อผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
ชื่อ : นายทวีศักดิ์ เพ็ชรทรัพย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อ : นางสาวศุภรานันท์ กาพย์พิมาย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อ : นางสาวชลธิชา ดวงเพ็ชร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ุ
งานจัดซื้อพัสดุและบริการทั่วไป
ชื่อ : นางเพ็ญศรี วรรณศิริพิพัฒน์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานจัดซื้อพัสดุและบริการทั่วไป
ชื่อ : นางจันทร์แรม สุนทรสีมะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อพัสดุ
ชื่อ : นางอรุณี ศรีวิลัยา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริการทั่วไป
ชื่อ : นางสาวนุช พรมเชษฐา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริการทั่วไป
งานสารบรรณ
ชื่อ : นางอารยา วงษ์จินดา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ