ข้อมูลสำนักอธิการบดี
   หน่วยงาน
   บุคลากร
   ประกันคุณภาพ
   เอกสารเผยแพร่
   กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
 
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
มหาวิทยาลัยเกริก > สำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก > รายชื่อผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริการทั่วไปและอาคารสถานที่
ชื่อ :นายสิริชัย รัตตะรังสีิ์
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ ี่ี่ี่
ชื่อ :ว่าที่ รต.ไชยา เพียรไทสงค
ตำแหน่ง :หัวหน้างานอาคารสถานที่ี่ี่
ชื่อ :นายจีรพันธ์ จันทร์มูล์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานบริการยานพาหนะและโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อ :นายวรรณชัย นิลสันเทียะ
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ยานพาหนะี่
ชื่อ :นายจารึก ผลละมุด
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
ชื่อ :นายสมเกียรติ มั่นคง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
ชื่อ :นายประดุงศักดิ์ โพธิ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ
ชื่อ :นายอนันต์ หอกคำ
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ
ชื่อ :นายโสภณ ลิ้มอรุโณทัย
ตำแหน่ง :เจ้าหน้างานโสตทัศนูปกรณ์