ข้อมูลสำนักอธิการบดี
   หน่วยงาน
   บุคลากร
   ประกันคุณภาพ
   เอกสารเผยแพร่
   กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
 
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
สำนักอธิการบดี ได้ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเกริก โดยมีเป้าหมายดังนี้
    • เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักอธิการบดี เป็นไปตามปณิธาน และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
    •  
    • เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพของสำนักอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง
    •  
    • เพื่อให้สอดคล้องและรองรับระบบการประกันคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. กำหนด