ข้อมูลสำนักอธิการบดี
   หน่วยงาน
   บุคลากร
   ประกันคุณภาพ
   เอกสารเผยแพร่
   กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
 
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
 • สนับสนุนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง
 • สร้างวินัยทางการเงินของมหาวิทยาลัยโดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นหลัก
 • สร้างระบบการบริหารงานบุคคลภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • เฝ้าติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกกับองค์กรต่างๆ ทั่วไป
นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี:
 • มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่
 • งานเสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอน
 • ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • มุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน รวดเร็วและทันเวลาที่กำหนด
 • ให้บริการด้วยข้อมูลเป็นปัจจุบันและทันสมัย
 • รักษาความลับได้ดี
 • ปฏิบัติหน้าที่ให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนางานและพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
 • มีความโปร่งใสพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ และประเมินผล