ข้อมูลสำนักอธิการบดี
   หน่วยงาน
   บุคลากร
   ประกันคุณภาพ
   เอกสารเผยแพร่
   กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
 
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริกมีภารกิจและ หน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้
    • เป็นศูนย์กลางและประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน งานด้านบัญชี งานด้านพัสดุ และด้านสิทธิประโยชน์ การจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย การบริหารงบประมาณ การควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวบรวม / เผยแพร่สารสนเทศด้านการเงิน เพื่อการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
    •  
    • เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานและประสานงานด้านการก่อสร้าง การซ่อมบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ อำนวยความสะดวกด้านห้องเรียน และสื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน การรักษาความปลอดภัย การให้บริการด้านสาธารณูปโภค การอนุรักษ์พลังงาน การวางแผนภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม โดยมีฝ่ายบริการทั่วไปและอาคารสถานที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
    •  
    • เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจัดหาและบริการพัสดุคงคลัง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการเรียนการสอนรับส่งเอกสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกจัดพิมพ์ประกาศต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย และเผยแพร่รวมทั้งประสานงานเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการรับรองและจัดเลี้ยงในกิจกรรม โดยมีฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ