เอกสารเผยแพร่
 
   
   ข้อมูลสำนักอธิการบดี
   หน่วยงาน
   บุคลากร
   ประกันคุณภาพ
   เอกสารเผยแพร่
   กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
 
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
งานการเงิน
มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลการรับ - จ่ายเงินสดและเช็คของทางมหาวิทยาลัยฯ สรุปรายรับ - รายจ่ายประจำวันแล้วนำเสนอผู้บริหาร ตรวจสอบและควบคุมการรับ - จ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายของบุคลากรและบริษัทผู้มีหน้าที่ชำระภาษี เพื่อนำส่งสรรพากร
งานงบประมาณ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำงบประมาณ การแจ้งงบประมาณที่ได้รับแก่หน่วยงานต่างๆ การเช็คบัญชีแยกหมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งการเช็ครายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระยะ 6 เดือน
งานบัญชี
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจำแนกประเภทบัญชีของมหาวิทยาลัย ลงบัญชีรับ - จ่ายเงินประจำวัน ปิดงบประมาณรายเดือน เสนอผู้บริหารปิดงบประมาณ ประจำปีเพื่อจัดเก็บรักษาเอกสารทางบัญชี