ข้อมูลสำนักอธิการบดี
   หน่วยงาน
   บุคลากร
   ประกันคุณภาพ
   เอกสารเผยแพร่
   กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
 
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
งานสารบรรณ
  หัวหน้างาน ดูแลการปฏิบัติงานด้าน การรับ-ส่งเอกสารเพื่อส่งไปยังหน่วยงานภายในองค์กร ตรวจสอบ รูปแบบหนังสือ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดส่งเอกสารภายนอกองค์กร
  เจ้าหน้าที่ ดูแลควบคุมทะเบียนรับ สำหรับหนังสือของทุกหน่วยงาน รับส่งเอกสารให้กับหน่วยงาน ออกเลขทะเบียน ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งขององค์กร ดูแลการทำลายเอกสารประจำปี และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  หัวหน้างาน การวางแผนงานและงบประมาณ การสั่งการ และควบคุมประเมินผล การปฏิบัติงานของงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน จัดทำคำสั่งสัญญาจ้าง กองทุนสวัสดิการต่างๆ ใบรับรองการทำงาน ค่าล่วงเวลา เอกสารต่างๆ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก แก่บุคลากรชาวต่างชาติ บันทึกประวัติบุคคล ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
งานบริการ
  หัวหน้างาน การวางแผนงานและงบประมาณ การสั่งการและควบคุมประเมินผลการปฏิบัติงานของจัดงานบริการ จัดทำบัญชีควบคุมวัสดุอุปกรณ์การจัดเลี้ยง และจัด เก็บ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
  เจ้าหน้าที่ ดูแลให้บริการเครื่องดื่มและหรืออาหารแก่อาจารย์ และบุคลากรของ องค์กรในวาระต่างๆ ดูแลเก็บและบำรุงรักษาความสะอาดวัสดุอุปกรณ์จัดเลี้ยงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมให้บริการ
งานจัดซื้อและพัสดุ
  หัวหน้างาน การวางแผนงานและงบประมาณ การสั่งการและควบคุมประเมินผลการปฏิบัติงานของงานจัดซื้อและพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ วัสดุ อุปกรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยการซื้อ การจ้าง และวัสดุขององค์กร สรุปการซื้อของทุกหน่วยงานตามรายเดือน ไตรมาสและประจำปี ตรวจรับครุภัณฑ์ ตรวจสอบครุภัณฑ์ตามหน่วยงาน โดยอิงบัญชีครุภัณฑ์จากงานจัดซื้อ
  เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านธุรการ และดำเนินการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และการบริหาร ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และจำหน่ายวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้วภายใต้การควบคุมจากผู้บริหารและกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ควบคุมดุแลการเบิกจ่ายพัสดุ พร้อมทั้งสรุป รายงาน ดูแลการตรวจสอบครุภัณฑ์ตามหน่วยงานต่าง ๆ