ข้อมูลสำนักอธิการบดี
   หน่วยงาน
   บุคลากร
   ประกันคุณภาพ
   เอกสารเผยแพร่
   กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
 
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
งานสาธารณูปโภค ยานพาหนะ และซ่อมบำรุง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยฯ อันได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งระบบน้ำทิ้งและของเสียต่างๆ รับผิดชอบดูแลซ่อมบำรุงอาคาร ครุภัณฑ์และเครื่องใช้ต่างๆ ภายในอาคาร ให้อยู่ในสภาพใช้การได้อยู่เสมอ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพการใช้การได้ดีตลอดเวลา การต่อทะเบียนรถยนต์ การจัดบริการรถยนต์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และหน่วยงาน การบังคับบัญชาดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ ตลอดจนการจัดระบบ การจราจรภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ
งานอาคารสถานที่ บริการโสตทัศนูปกรณ์ และ รปภ.
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายใน อาคาร และอาณาบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย รับผิดชอบและประสานงานกับหน่วยงาน รักษาความปลอดภัยในภารกิจที่กำหนดไว้ในข้อสัญญา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคารสถานที่โดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย