ข้อมูลสำนักอธิการบดี
   หน่วยงาน
   บุคลากร
   ประกันคุณภาพ
   เอกสารเผยแพร่
   กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
 
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
ชื่อ : นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์
ตำแหน่ง : อธิการบดี
ชื่อ : ผศ.ดร. นุสรา เกิดประทุม
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ชื่อ : รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ชื่อ : อาจารย์เกริกก้อง มังคละพฤกษ์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ชื่อ : อาจารย์กอปรเกียรติ ปิยสิรานนท์์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ชื่อ : นางจำเนียร เขียวมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
ชื่อ : นางสุภา จินดามงคล
ตำแหน่ง : เลขานุการอธิการบดีี
โทรศัพท์ : 0-2970-5820 ต่อ 201
E-mail :
ชื่อ : นางศราวดี ศรีอ่วม
ตำแหน่ง : เลขานุการรองอธิการฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-2970-5820 ต่อ 204
E-mail :
ชื่อ : นางสาวเชิญขวัญ ยี่สุ่น
ตำแหน่ง : เลขานุการรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2970-5820 ต่อ 202
E-mail :