ข้อมูลสำนักอธิการบดี
   หน่วยงาน
   บุคลากร
   ประกันคุณภาพ
   เอกสารเผยแพร่
   กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
 
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
มหาวิทยาลัยเกริก > สำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก > รายชื่อผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีและการเงิน
งานงบประมาณ
ชื่อ : นางชวันรัตน์ เทพนรินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานงบประมาณ
ชื่อ : นางสุชาดา แววศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ
งานบัญชี
ชื่อ : นางสาวพัชรา มัณยานนท์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบัญชี
ชื่อ : นางสาวเพ็ชรรัตน์ ศรลัมพ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบัญชี
ชื่อ : นางสาวสิริวิมล สิริคำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบัญชี
งานการเงิน
ชื่อ :นางสาวพิณทิพย์ พันธุ์แน่น
ตำแหน่ง :หัวหน้างานการเงิน
ชื่อ :นางสาวกิติยา กายราช
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานการเงิน